Contact

Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens:

Garage Dobbelaere

Adres: Ambachtsstraat 15 8620 Nieuwpoort

Emailadres: webshop@garage-dobbelare.be 

Gsm nummer: +32 479/ 20 00 10

BTW: BE 0766.531.612

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van Garage Dobbelaere, met maatschappelijke zetel te Nieuwpoort biedt zijn klanten de mogelijkheid om de producten uit zijn webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Garage Dobbelaere moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Garage Dobbelaere aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Garage Dobbelaere niet. Garage Dobbelaere is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Garage Dobbelaere is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Garage Dobbelaere. Garage Dobbelaere kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Betaling

De Klant betaalt via overschrijving op rekeningnummer BE van Garage Dobbelaere met vermelding van de naam waarop de bestelling is geplaatst.

Garage Dobbelaereis gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd binnen Europa.

De levering gebeurt door B-post. De verzendingskosten worden betaald door de Klant.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen geleverd op het adres door de Klant ingegeven.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Garage Dobbelaere.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Garage Dobbelaere was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Garage Dobbelaere.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Garage Dobbelaere te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Garage Dobbelaere.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Garage Dobbelaere via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Garage Dobbelaere heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Garage Dobbelaere.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Garage Dobbelaere zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Garage Dobbelaere alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Garage Dobbelaere op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Garage Dobbelaere wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Garage Dobbelaere geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Garage Dobbelaere betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd.

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Garage Dobbelaere beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Garage Dobbelaere zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 9: Privacy

Garage Dobbelaere hecht veel belang aan uw privacy.

Garage Dobbelaere vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd en uw privacy wordt gerespecteerd. We willen heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit brengt o.a. met zich mee dat wij:

 • uw gegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken;
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • erover waken dat uw gegevens juist zijn;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens;
 • technische en organisatorische maatregelen hebben genomen die
  de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
  wijzen en deze rechten respecteren.

Artikel 10: Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 11: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van Oostende zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

social media

Ontvang onze nieuwsbrief

Copyright 2024 – All rights reserved – Garage Dobbelaere

Another project created by Website – Renovations